Kate Spade Styled Shoot

Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents
Christine Skari Photo | JenEvents